Počítačové zpracování dat

  • digitalizace map a výkresů z papírových podkladů
  • konstrukce podélných a příčných profilů
  • analýzy a zobrazení svahových a odtokových poměrů
  • výpočty kubatur při budování zářezů nebo násypů
  • modelace povrchu terénu s vrstevnicemi, expozicí svahů a sklonem svahů
  • zpracování dat pro rozptylové studie a studie kontaminace prostředí

Ukázky počítačového zpracování dat

Kontakt

Ing. Libor Vlk
725 26 Ostrava-Krásné Pole
+420 605816772 vlk@geo-technika.cz